Η επιτροπή μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε χθες την άρση των φορολογικών εμποδίων για τη λήψη της ακτή-δευτερεύουσας παροχής ηλεκτρισμού (OPS) στους λιμένες για τα σκάφη στο αγκυροβόλιο. Η έκθεση Ertug σχετικά με την επέκταση της υποδομής για τα εναλλακτικά καύσιμα στην ΕΕ που ψηφίστηκε από την επιτροπή μεταφορών, επισήμανε ότι η φορολογία ασκεί σημαντική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα τιμών των εναλλακτικών καυσίμων και υπογράμμισε ότι οι διαφορές στην ενεργειακή φορολογία για τον ακτή-δευτερεύοντα ανεφοδιασμό για τα σκάφη πρέπει να εξεταστούν.

Οι ευρωπαϊκοί λιμένες χαιρετίζουν την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο και θεωρούν ότι η ενεργειακή φορολογία στην ηλεκτρική ενέργεια ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο για τη λήψη της από ακτή-δευτερεύουσας ηλεκτρικής ενέργειας για τα σκάφη, και συχνά ο λόγος για τον οποίο δεν έδινε ισχυρά επιχειρησιακά επιχειρήματα.

Αυτήν την περίοδο, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την καύση των θαλασσίων καυσίμων στα σκάφη είναι απαλλαγμένη από το φόρο. Αλλά, όταν συνδέουν τα σκάφη στο αγκυροβόλιο με τα από ακτή – δευτερεύοντα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να πληρώσουν τους φόρους που εφαρμόζονται στην ηλεκτρική ενέργεια. Η Σουηδία, η Γερμανία και η Δανία έχουν προχωρήσει στο να παρέχουν, στο πλαίσιο της οδηγίας ενεργειακής φορολογίας, μια άδεια για να εφαρμόσουν προσωρινά ένα μειωμένο ποσοστό φορολογίας στην από ακτή-δευτερεύουσα ηλεκτρική ενέργεια για τα σκάφη.

Ο ESPO θεωρεί ότι μια μόνιμη και παν-κοινοτική φορολογική απαλλαγή για τη χρήση της από ακτή-δευτερεύουσας ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας της ενεργειακής φορολογίας, θα τοποθετούσε τη λύση αυτή σε μια ίση θέση με την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στα σκάφη η οποία παράγεται από την καύση των φόρο-απαλλαγμένων θαλασσίων καυσίμων.

«Οι λιμένες στην Ευρώπη επενδύουν πολλά μέσα στην υποδομή της από ακτής-δευτερεύουσας ηλεκτρικής ενέργειας (OPS). Τα φορολογικά εμπόδια, που καθιστούν για τα σκάφη ακριβότερο το να συνδεθούν, έχουν οδηγήσει τις εγκαταστάσεις OPS να είναι συχνά υπό-απασχολούμενες. Η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο δίνει ένα ισχυρό σήμα. Μια μόνιμη και ευρωπαϊκή φορολογική απαλλαγή για την από ακτή-δευτερεύουσα ηλεκτρική ενέργεια για τα σκάφη στο αγκυροβόλιο, θα έπαιρνε μαζί της ένα μεγάλο μειονέκτημα της χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας και θα ενίσχυε τη λήψη της, που επιτρέπει στους λιμένες και τις κοινότητες που περιβάλουν αυτούς, να συγκεντρώσουν τα περιβαλλοντικά οφέλη αυτών των σημαντικών επενδύσεων. Η λήψη ενέργειας από τα OPS θα συνέβαλλε περαιτέρω στο να βελτιωθεί η ατμοσφαιρική ποιότητα όπως και στην επίτευξη των στόχων κλίματος της ΕΕ. Συν τοις άλλοις μειώνει το θόρυβο των σκαφών στο αγκυροβόλιο. Τώρα ελπίζουμε ότι το μήνυμα φθάνει επίσης στην Επιτροπή, τις εθνικές κυβερνήσεις και τους Υπουργούς υπεύθυνους για τα φορολογικά ζητήματα»  ανέφερε η Γενική Γραμματέας ESPO, Isabelle Ryckbost.

Παρακαλώ ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τη θέση ESPO εδώ.

Πηγή: E.S.P.O.