Καταστατικό

Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας - EBA of Greece

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σήμερα .../.../ του έτους 2016, ιδρύεται εν Αθήναις η επιστημονική και κοινωνική εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος» και τον διακριτικό συντετμημένο τίτλο «Ο.Η.Σ.Ε.», για τις σχέσεις του με το εξωτερικό ονομάζεται «ELECTRIC BOATS ASSOCIATION of GREECE», φέρει τον υπότιτλο «E.B.A. (ELECTRIC BOAT ASSOCIATION) - GREECE» και τον διακριτικό συντετμημένο τίτλο «E.B.A. GR». H Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις 60επ. και 741-784 του Αστικού Κώδικα, καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Η Εταιρεία αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση (M.K.O.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2731/99 και τη λοιπή νομοθεσία που διέπει ή θα διέπει τις Μ.Κ.Ο.

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη Αθήνα, με διεύθυνση Ηρακλέους 64, στο Ίλιον και ΤΚ: 131 21. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της χώρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης καθώς και στις χώρες που υπάρχει ισχυρή ελληνική ιθαγένεια.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η εταιρεία, αναφερόμενη κατωτέρω ως Οργανισμός, είναι μη κερδοσκοπική.

Έχει σκοπό του την ευρεία διάδοση των πάσης φύσεως ηλεκτροκινήτων ή υβριδικών σκαφών ως μεταφορικών μέσων χρήσιμων για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πηγών του πλανήτη. Στον τομέα δραστηριότητάς του περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Τα πάσης φύσεως ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά σκάφη & πλοία, ως ολοκληρωμένες μηχανολογικές κατασκευές αλλά και όλα τα υποσυστήματα τους, μηχανολογικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά κλπ.
 • Τα πάσης φύσεως δίκτυα υποστήριξης των ως άνω μέσων μεταφοράς προκειμένου αυτά να διαδοθούν ευρύτερα και να καταστούν εξυπηρετικά στους κατόχους τους όπως π.χ ηλεκτρικά δίκτυα διανομής ενέργειας για ηλεκτροκίνητα σκάφη και δημόσιοι σταθμοί φόρτισης των συσσωρευτών τους (συμβατικής ή εξελιγμένης τεχνολογίας), δίκτυα διανομής ειδικών καυσίμων για ηλεκτρικά στοιχεία καυσίμου (Fuel Cells), δίκτυα οργανωμένων κέντρων συντήρησης / αντικατάστασης ηλεκτρικών συσσωρευτών, δίκτυα σταθμών ενοικιάσεως ηλεκτροκινήτων σκαφών θαλάσσης και λιμνών κ.λπ.
 • Η έρευνα που διεξάγεται παγκοσμίως για την επίτευξη μαζικής παραγωγής εύχρηστων και λειτουργικών ηλεκτροκινήτων σκαφών τα οποία να προσφέρονται στον καταναλωτή σε συμφέρουσα και ανταγωνιστική τιμή και να εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
 • Η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση και η εξειδικευμένη συνδρομή προώθησης και εφαρμογής κάθε συναφούς εξέλιξης σχετικά με την παροχή κινήτρων ή άρσης αντικινήτρων για τη χρήση των ηλεκτροκινήτων σκαφών, η ακόμα, η νομοθετική δραστηριότητα που θα κατατείνει να υποχρεώσει τους κατασκευαστές σκαφών να διευρύνουν την παραγωγή τους συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά σκάφη μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ρύπανσης.

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Οργανισμός δύναται να:

 • Ενθαρρύνει, συντονίζει και υποστηρίζει έρευνες ή εισαγωγές τεχνολογιών σχετικών με τα ανωτέρω αναφερθέντα πεδία των ενδιαφερόντων του.
 • Οργανώνει ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, εκδηλώσεις προβολής των ηλεκτροκινήτων ή υβριδικών σκαφών, εκθέσεις, αγώνες ή δοκιμασίες τέτοιων σκαφών κλπ.
 • Εκτελεί υπεύθυνες μετρήσεις των επιδόσεών τους και να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους.
 • Λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος Υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε άλλου φορέα ο οποίος, ευαισθητοποιούμενος για την ανάγκη μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτροκινήτων ή υβριδικών σκαφών, αλλά και του κάθε πολίτη που χρειάζεται τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες γι’ αυτού του είδους τα σκάφη.
 • Εκδίδει πάσης φύσεως ενημερωτικά έντυπα ή/και παρέχει πληροφόρηση, άρθρα κλπ. σε κυκλοφορούντα έντυπα.
 • Συμμετέχει σε διεθνείς συλλογικές οργανώσεις οι οποίες προωθούν τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά σκάφη αλλά και σε διεθνή Συνέδρια, Εκθέσεις κ.λπ. που αφορούν το ίδιο αντικείμενο.
 • Χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο και κοινωνικά αποδεκτό μέσο που θα κριθεί πρόσφορο και αποδοτικό προκειμένου να επιτύχει τον επιδιωκόμενο σκοπό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τα τακτικά μέλη του Οργανισμού είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα τακτικά μέλη που υπέγραψαν για την ίδρυσή του ονομάζονται επίσης και «ιδρυτικά».

Βάσει των ανωτέρω:

 1. Ιδρυτικά τακτικά μέλη του Οργανισμού είναι τα φυσικά πρόσωπα που υπογράφουν το αρχικό Καταστατικό του.
 2. Τακτικά μέλη του Οργανισμού είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία εγγράφονται μετά από αίτησή τους η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
 3. Επίτιμα μέλη αναγορεύονται μόνο φυσικά πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο απονέμει αυτή τη διάκριση για τις σπουδαίες ηθικές ή υλικές υπηρεσίες που προσέφεραν στον Οργανισμό.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ως Συνδρομητές του Οργανισμού εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να στηρίζουν τη δραστηριότητά του με ετήσια οικονομική συνδρομή ύψους 30€ για τα φυσικά πρόσωπα και 300€ για τα νομικά πρόσωπα. Οι συνδρομητές δεν συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Η ετήσια οικονομική συνδρομή μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Γενικής συνέλευσης, χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τα ιδρυτικά τακτικά μέλη διατηρούν ισοβίως αυτή την ιδιότητά τους, εκτός αν ζητήσουν τη διαγραφή τους. Δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να απολαμβάνουν των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός στα τακτικά μέλη του μόνον εφ’ όσον συνεχίζουν να παραμένουν ενεργά καταβάλλοντας αδιαλείπτως τις από της ιδρύσεως του Οργανισμού ετήσιες συνδρομές τους. Σε αντίθετη περίπτωση καθίστανται ανενεργά με διαδικασία παρόμοια με εκείνη της διαγραφής των τακτικών μελών.

Τα τακτικά μέλη εγγράφονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και καταθέτουν ταυτόχρονα στο ταμείο του Οργανισμού το δικαίωμα εγγραφής (το αρχικό ύψος αυτής καθορίζεται για τα φυσικά πρόσωπα σε 20 € και για τα νομικά σε 100€) ως και την ετήσια συνδρομή για το έτος κατά το οποίο υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της. Η αίτηση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση και εφόσον εγκριθεί πραγματοποιείται αυθημερόν η εγγραφή του νέου τακτικού μέλους στα μητρώα του Οργανισμού. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως επιστρέφεται στον αιτήσαντα μόνο το χρηματικό ποσό που είχε προκαταβάλει για την θέση του τακτικού μέλους και όχι εκείνο της συνδρομής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να γνωστοποιεί τους λόγους της μη αποδοχής αιτήσεως εγγραφής υποψηφίου νέου τακτικού μέλους. Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η αίτηση εγγραφής δεν έγινε αποδεκτή δικαιούται, εφ’ όσον το επιθυμεί να προσφύγει, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Τα τακτικά μέλη παραμένουν εγγεγραμμένα εις τα μητρώα του Οργανισμού ισοβίως ή μέχρι της ημερομηνίας κατά την οποία τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαγραφή τους για οποιονδήποτε λόγο από τους αναφερόμενους στο επόμενο άρθρο. Διαγραφή επίσης γίνεται, μετά από σχετική αίτηση του μέλους, κατά την ημερομηνία αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του μέλους παύει με τον θάνατο αυτού, εάν είναι φυσικό πρόσωπο ή με τη λύση του νομικού προσώπου ή ακόμα με την επέλευση νομικού κωλύματος, μη συμβιβαζομένου με την ιδιότητα του μέλους. Ως ημερομηνία παύσης λαμβάνεται η ημερομηνία του αντιστοίχου κατά περίπτωση συμβάντος ή οποία και μνημονεύεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα επίτιμα μέλη διατηρούν τον τίτλο τους ισοβίως εκτός αν ζητήσουν τη διαγραφή τους. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Το, για οιονδήποτε λόγο, διαγραφόμενο τακτικό μέλος οφείλει να εκπληρώσει όλες τις μέχρι τη διαγραφή του οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό περιλαμβανομένης της τρέχουσας συνδρομής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διαγραφής του.

Οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Οργανισμού δύναται να διαγραφεί μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών, για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Για απείθεια στις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού (εάν υφίσταται) και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
 • Για τέλεση πράξεων ασυμβίβαστων με τους σκοπούς του Οργανισμού.
 • Για παράλειψη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τον Οργανισμό και αφού έχουν παρέλθει δύο (2) μήνες από τη λήξη της ετήσιας περιόδου της οποίας τη συνδρομή έχει παραλείψει να καταβάλει. Οι συνδρομητικές ετήσιες περίοδοι αρχίζουν την πρώτη ημέρα και τελειώνουν την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο

 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται κατ’ έτος το μήνα Μάρτιο και στα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η λογοδοσία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οικονομικός απολογισμός της παρελθούσας χρήσης, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, ο προϋπολογισμός της τρέχουσας χρήσης και η ενημέρωση του πίνακα των τακτικών μελών. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση τους ή οποτεδήποτε ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή η σύγκληση εκ μέρους της Ελεγκτικής Επιτροπής η εκ μέρους του ενός πέμπτου (1/5) των δικαιουμένων συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις τακτικών μελών. Η σύνοδος της ούτω αιτηθείσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 45 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.
 2. Δικαιούμενα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση τακτικά μέλη είναι τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, ήτοι τα τακτικά μέλη εκείνα τα οποία έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές τους περιλαμβανομένης και της συνδρομής της χρήσης η οποία έληξε την τελευταία 31η Δεκεμβρίου πριν από τη Γενική Συνέλευση ή πριν από την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός τους. Τα δικαιούμενα συμμετοχής τακτικά μέλη, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, λαμβάνουν τον λόγο, ψηφίζουν επί παντός θέματος της ημερήσιας διάταξης, εκλέγουν και εκλέγονται. Το τελευταίο αυτό δικαίωμα του εκλέγεσθαι ανήκει μόνο σε φυσικά πρόσωπα τακτικά μέλη. Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν τον λόγο.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, αναγράφουν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποστέλλονται στα τακτικά μέλη του Οργανισμού 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Θέματα που δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται να συζητηθούν και να ληφθούν επ’ αυτών αποφάσεις. Γενικά θέματα όπως «ανακοινώσεις» κλπ. δεν μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται και εκπροσωπείται το ήμισυ πλέον ενός των δικαιουμένων συμμετοχής τακτικών μελών παραλειπομένου του κλάσματος. Έκαστο δικαιούμενο συμμετοχής τακτικό μέλος που είναι φυσικό πρόσωπο μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο απόν δικαιούμενο συμμετοχής τακτικό μέλος. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή και να κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Γραπτό ορισμό εκπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν και όλα τα τακτικά μέλη που είναι νομικά πρόσωπα προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση. Η τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων των μελών μπορεί να γίνει και στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης αλλά το αργότερο μέχρι 30 λεπτά πριν από την έναρξή της, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η κατάστρωση του πίνακα των δικαιουμένων συμμετοχής τακτικών μελών βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας διακόπτεται η διαδικασία είσπραξης και ή είσοδος στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται μόνο στα δικαιούμενα συμμετοχής τακτικά μέλη και στα επίτιμα μέλη.
 2. Εφ’ όσον κατά την πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η αναγκαία απαρτία, τα δικαιούμενα συμμετοχής τακτικά μέλη συνέρχονται σε επαναληπτική συνεδρίαση μετά μία ακριβώς εβδομάδα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα, οπότε η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη παρίστανται και εκπροσωπούνται. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνεδρίαση.
 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών, εκτός εάν πρόκειται για θέμα για το οποίο απαιτείται από το παρόν καταστατικό ειδική πλειοψηφία.
 4. Προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τις τυπικές διαδικασίες έναρξης της Συνέλευσης, αυτή εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο της ο οποίος μπορεί να είναι ή όχι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτός διορίζει τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ο οποίος επίσης μπορεί να είναι ή όχι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εφορευτική επιτροπή είναι διμελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ μελών που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε υποψήφιοι.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο για την πραγμάτωση του σκοπού του Οργανισμού και ειδικότερα:

 1. Εγκρίνει τον απολογισμό το σχετικό με τις δραστηριότητες και την οικονομική διαχείριση του περασμένου έτους και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, ο οποίος συντάσσεται και υποβάλλεται προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στον προϋπολογισμό αυτό εντάσσονται υποχρεωτικά και οι τυχόν πραγματοποιηθείσες, με ευθύνη του απολογουμένου Διοικητικού Συμβουλίου, δαπάνες, από την αρχή της χρήσης μέχρι την ημέρα συνόδου της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Αποφασίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής όλων των κατηγοριών των μελών και ενδεχομένως και το δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους. Οι συνδρομές αυτές εφαρμόζονται από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Συνδρομές που κατεβλήθησαν πριν από τη Γενική Συνέλευση δεν αναπροσαρμόζονται.
 4. Εκλέγει και ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 5. Ασκεί όλες τις νόμιμες εξουσίες που έχει ως κυρίαρχο όργανο.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 1. Τροποποίηση του ισχύοντος Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών του Οργανισμού, αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία του ημίσεως πλέον ενός τουλάχιστον των δικαιουμένων συμμετοχής σε αυτή τακτικών μελών, παραλειπομένου του κλάσματος. Η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ειδική αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών.
 2. Η απόφαση περί μεταβολής του σκοπού της Εταιρείας λαμβάνεται μόνον εφ’ όσον συναινούν όλα τα δικαιούμενα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση τακτικά μέλη αυτού. Η συναίνεση όσων δεν μετείχαν στη Γενική Συνέλευση μπορεί να δοθεί και εγγράφως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανά τριετία η τακτική Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα. Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και η ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με ενιαία ψηφοδέλτια. Προηγείται η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσεται πίνακας σειράς επιτυχίας κατά φθίνουσα τάξη ψήφων εμπιστοσύνης. Οι πρώτες επτά (7) θέσεις του πίνακα καθορίζουν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν υπάρξουν ισοψηφίες στην τελευταία ή τις τελευταίες θέσεις γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Οι επόμενες δύο (2) θέσεις καθορίζουν τα αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση αναπλήρωσης παραιτουμένων, εκλιπόντων ή εκπεσόντων μελών του Δ.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μετά ταύτα ακολουθεί με την ίδια μέθοδο η εκλογή των δύο (2) μελών της Ελεγκτικής επιτροπής και του αναπληρωματικού μέλους αυτής. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα συμμετέχοντα στη Γενική Συνέλευση φυσικά πρόσωπα – τακτικά μέλη , εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Οι δηλώσεις υποψηφιότητας γίνονται από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους προς τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης αμέσως πριν από κάθε μία από τις δύο ψηφοφορίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 13ο

 1. Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγοντας ένα νέο. Μετά τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει κανονικά την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι τη σύνοδο της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να εκλέξει έναν ή πλείονες Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται χωρίς κανένα περιορισμό όλες τις υποθέσεις του Οργανισμού και διοικεί αυτό κατ’ εντολή της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή τούτου απόντος ή κωλυομένου του Αντιπροέδρου. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα τη ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του.
 3. Αναιτιολόγητες τρεις (3) συνεχείς απουσίες μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις, ισοδυναμούν με παραίτηση. Η για οιονδήποτε λόγο κενωθείσα θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από το πρώτο εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία πρέπει να ληφθεί στη πρώτη, μετά το γεγονός, συνεδρίασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα (1) άλλο απόν μέλος καταθέτον στον Γενικό Γραμματέα έγγραφη εξουσιοδότηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Οργανισμού. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών το οποίο μπορεί να αποτελείται από κινητά φύλλα.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει κάθε είδους έγγραφα και εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

1.2. Προσκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις.

1.3. Καταθέτει τον απολογισμό των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Προϋπολογισμό της τρέχουσας χρήσης κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο.

3.1. Ο Γενικός Γραμματέας προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Οργανισμού και τα επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

3.2. Τηρεί τα βιβλία της εταιρείας, το μητρώο των μελών της, τα βιβλία ή κινητά φύλλα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τον φάκελο αλληλογραφίας και τις σφραγίδες της εταιρείας.

3.3. Έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας του Οργανισμού.

4.1. Ο Ταμίας τηρεί το ταμείο του Οργανισμού και όλους γενικά τους λογαριασμούς, εισπράττει τις συνδρομές των μελών και γενικά ότι αποτελεί έσοδο αυτού, εκδίδοντας σχετικές αποδείξεις είσπραξης που θα φέρουν τη σφραγίδα του Οργανισμού.

4.2. Προβαίνει σε πληρωμές, βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.3. Ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του Οργανισμού όπου καταθέτει τα έσοδα αυτού και προβαίνει σε αναλήψεις ανάλογες προς τις ανάγκες πληρωμών της εταιρείας. Ο τραπεζικός λογαριασμός του Οργανισμού πρέπει να κινείται με δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία θα είναι του Ταμία ή δε άλλη του Προέδρου, του ή των Αντιπροέδρων ή του Γεν. Γραμματέα.

4.4. Αναφέρει σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την τρέχουσα κατάσταση των εσόδων και εξόδων και τις προβλέψεις μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, συντάσσει δε και υποβάλλει στη πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της συνδρομητικής περιόδου, απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης. Μετά δίμηνο δε από τη λήξη της, πίνακα των προς διαγραφή μελών λόγω μη καταβολής της συνδρομής τους.

4.5. Τηρεί το βιβλίο Ταμείου και ό,τι άλλο προβλέπει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση για το ίδιο χρονικό διάστημα, και με τον ίδιο τρόπο που εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελέγχει υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο αμέσως μετά τη λήξη της συνδρομητικής περιόδου ή όποτε άλλοτε κρίνει αναγκαίο την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού.

Συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του ετήσιου Οικονομικού Ελέγχου. Σε περίπτωση που η Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει οικονομικές ατασθαλίες μπορεί να συγκαλέσει,μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει αυτή την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνεδριάσει το αργότερο μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της υποβολής του αιτήματος εκ μέρους της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16ο

 1. Πόροι του Οργανισμού είναι:
  α. Οι ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των τακτικών μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη θέσπιση επιπλέον δικαιώματος εγγραφής για τα νέα μέλη. Οι συνδρομές των συνδρομητών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο σε ότι αφορά το κατώτατο όριο το οποίο δε μπορεί πάντως να υπολείπεται της για τα τακτικά μέλη ορισθείσας ετήσιας συνδρομής, Το ακριβές ύψος της ετήσιας συνδρομής κάθε συνδρομητή καθορίζεται από τον ίδιο τον συνδρομητή κατά την εγγραφή του και δύναται να αναπροσαρμόζεται ελεύθερα από αυτόν σε κάθε ετήσια ανανέωση της συνδρομής του υπό την προϋπόθεση τήρησης του προαναφερθέντος ελαχίστου ορίου.
  Οι ετήσιες συνδρομές των μελών είναι πληρωτέες εις το ακέραιο ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εγγραφής ή διαγραφής του μέλους εντός της συγκεκριμένης χρήσης. Μετά την παρέλευση των δύο πρώτων μηνών κάθε έτους, συντάσσεται από τον Ταμία, πίνακας των μελών οι οποίοι δεν κατέβαλαν τη συνδρομή της παρελθούσας χρήσης. Ο πίνακας αυτός αναθεωρείται την ημέρα συνόδου της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διαγραφομένων των ονομάτων των τακτικών μελών τα οποία τακτοποιήθηκαν εν τω μεταξύ ταμειακά. Τα απομένοντα ονόματα τίθενται υπ’ όψη της Γενικής Συνέλευσης με το ερώτημα της διαγραφής.
  β. Οι γενόμενες αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο προσφορές των ευεργετών και δωρητών.
  γ. Οι γενόμενες αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο κληρονομιές και κληροδοσίες προς τον Οργανισμό.
  δ. Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση και έκτακτη πρόσοδος γενόμενη αποδεκτή από το Δ.Σ.
 2. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Οργανισμού δεν είναι δυνατόν να συνεπάγεται την ανάμιξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
 3. Η περιουσία του Οργανισμού δεν δύναται να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτόν που προβλέπει το Καταστατικό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συντάξει, όταν το θεωρήσει σκόπιμο, Εσωτερικό Κανονισμό, τον οποίο όμως οφείλει να φέρει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε εφαρμογή μετά την έγκρισή του από αυτήν.

Κάθε τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και ισχύει μετά από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΑΡΘΡΟ 18ο

 1. Η διάλυση του Οργανισμού αποφασίζεται, με απλή πλειοψηφία, από τη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί ειδικά γι΄ αυτό το σκοπό και εφ’ όσον είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των δικαιουμένων συμμετοχή τακτικών μελών.
  Εάν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με τα παραπάνω, απαρτία, τότε πλέον κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία ενός δευτέρου (1/2) των δικαιουμένων συμμετοχή τακτικών μελών, και για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών.
 2. Σε περίπτωση διάλυσης του Οργανισμού, η Γενική Συνέλευση, ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
  Το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας διατίθεται από τους εκκαθαριστές σε τρία (3) ορφανά μωρά αγνώστου πατρός και μητρός , που θα επιλεγούν με βάση την μικρότερη ηλικία , από τα παιδιά που θα βρίσκονται στο Ίδρυμα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας , «Κιβωτός του Κόσμου».
WordPress Theme built by Shufflehound. Electric Boat Association of Greece  ©  2016-2017  |  Terms of use  |  Privacy policy       ...web design & development by  connart
Translate »