όροι εγγραφής Τακτικού Μέλους

Οργανισμού Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδας - EBA of Greece

Η κάθε αίτηση εγγραφής εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση και εφόσον εγκριθεί πραγματοποιείται αυθημερόν η εγγραφή του νέου Τακτικού Μέλους στα μητρώα του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως επιστρέφεται στον αιτήσαντα μόνο το χρηματικό ποσό που είχε προκαταβάλει για την θέση του Τακτικού Μέλους και όχι το αντίστοιχο του απλού Συνδρομητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να γνωστοποιεί τους λόγους της μη αποδοχής αιτήσεως εγγραφής υποψηφίου νέου Τακτικού Μέλους. Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η αίτηση εγγραφής δεν έγινε αποδεκτή δικαιούται, εφ’ όσον το επιθυμεί να προσφύγει, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Τα Τακτικά Μέλη παραμένουν εγγεγραμμένα εις τα μητρώα του Οργανισμού μας ισοβίως ή μέχρι της ημερομηνίας κατά την οποία τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαγραφή τους για οποιονδήποτε λόγο δεν συμφωνεί με το καταστατικό του Οργανισμού μας. Διαγραφή επίσης γίνεται, μετά από σχετική αίτηση του Μέλους, κατά την ημερομηνία αποδοχής της από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του Τακτικού Μέλους παύει με τον θάνατο αυτού, εάν είναι φυσικό πρόσωπο ή με τη λύση του νομικού προσώπου ή ακόμα με την επέλευση νομικού κωλύματος, μη συμβιβαζομένου με την ιδιότητα του Μέλους. Ως ημερομηνία παύσης λαμβάνεται η ημερομηνία του αντιστοίχου κατά περίπτωση συμβάντος ή οποία και μνημονεύεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

< πίσω στην Εγγραφή Τακτικών Μελών

WordPress Theme built by Shufflehound. Electric Boat Association of Greece  ©  2016-2017  |  Terms of use  |  Privacy policy       ...web design & development by  connart
Translate »